Lidköping Innovation Wastewater Eco-Hub, LIWE LIFE, är ett projekt där kommunen under EU-flagg samarbetar med Naturvårdsverket, SLU, LRF, Lunds universitet, Högskolan i Borås och Kompetenzzentrum Wasser Berlin.Syftet är att utveckla ett cirkulärt avloppsreningssystem genom att demonstrera avancerad avloppsvattenreningsteknik och samtidigt förbättra det nya avloppsreningsverkets resurs- och energieffektivitet.

De tre huvuddragen i projektet är att

  1. Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar från Ängens avloppsreningsverk för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern.
  2. Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor, genom kretsloppssamarbeten.
  3. Öka kunskapen om cirkulära ekonomier och flöden av resurser och ekonomi hos myndigheter, industri och medborgare i hela Europeiska Unionen.

Insatserna kompletterar det framtida Ängens avloppsreningsverk i Lidköping för att skapa ett innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Projektet kommer att utmana den traditionella synen på avloppsvattenrening som en serie separata processer genom att introducera konceptet ett cirkulärt avloppsreningssystem som istället sätter cirkulära flöden av energi, resurser och vatten i centrum.

LIWE LIFE avses pågå mellan juli 2018 och juni 2023. Projektets huvudsakliga aktiviteter är investeringar i tre teknologier som skapar förutsättningar att öka regionens resurs- och energiåtervinning samt uppnå framtida utsläppslagkrav på avloppsvatten.