Vetenskap och forskning är krafter som ständigt levererar ett flöde av utveckling och förbättring. Det skapar förutsättningar för en renare miljö, ett hållbart samhälle och därigenom ett bättre liv för den enskilde nu och i framtiden.

Det har inte bara varit ett gammalt omodernt reningsverk som ligger till grund för beslutet om nybyggnation. Verket får allt svårare att möta tuffare lagstiftning och brottas samtidigt med en tveksam placering. Det är också ur säkerhetssynpunkt med översvämningsrisk och som oönskad granne till bostäder och grönområden verket kommer att orsaka problem för framtida stadsplanering.

En större och mer avgörande faktor har snarare varit en hög ambitionsnivå i fråga om miljöpåverkan. Återvinning av näringsämnen, minimering av utsläpp samt en vision om ett hållbart samhälle med medvetna invånare har varit ledande i arbetet. Det sist nämnda initiativet illustreras i projektet av Bäckens vattendamm och promenadstråk som syftar till att visa invånare, skolbarn och besökare hur vi i Lidköping tänker kring vår stad och arvet till kommande generationer. Det är viktigt att så många som möjligt har kunskap, är insatta i processen och förstår vinsterna så vi kan göra rätt val för framtiden.