Tillståndsansökan för Ängens ARV skickad till mark och miljödomstolen

Sedan tidigare beslutades det att dra tillbaka de tre separata ansökningarna, som skickats till Länsstyrelsen, för att sätta ihop en enda gemensam samlad ansökan, direkt till Mark och Miljödomstolen. Vi ville med denna ändring få till ett bredare perspektiv i fråga om vad Ängens ARV faktiskt är, vad vi försöker åstadkomma med projektet och vad det skulle betyda för Lidköpings invånare, vårt arv och vår miljö att genomföra denna historiska satsning. Det är viktigt att belysa synergierna och den totala effekten av projektet genom att få ihop alla tre tillstånd, vilket vi nu gör med denna gemensam ansökan.

En normal handläggningstid på Mark och miljö tar ca 6-18 månader. Många utredningar och undersökningar gjordes tidigare för tillståndsansökan till länsstyrelsen och även kompletteringar efter länsstyrelsens synpunkter, utöver det har vi tagit hänsyn till övriga intressenters synpunkter och åsikter i den fortsatt planeringen av projektet.

Vi är mycket glada och stolta över att vi nu kommit så långt i processen att vi har ett väl genomarbetat samlat material som är redo för behandling av Mark och Miljödomstolen i Vänersborg, och vår förhoppning är att vi ska få en kort handläggningstid och ha ett klart tillstånd i början på nästa år.

På bilden ser ni VA-chefen Pernilla Bratt framför de  15 kopior av tillståndsansökans som nu är inlämnade till Mark och Miljödomstolen, den uppmärksamme ser även ett litet usb-minnet, med allt samlat digitalt, som vi också skickade med. Nu inväntar vi med spänning på nästa fas.

Förtydligande gällande de tre tillstånden:

För ett nytt reningsverk på ny placering behövdes i vårt fall 3 olika tillstånd.

  • Tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för utsläpp av avloppsvatten. Tillstånd för reningsverket och för ny utsläppspunkt i Lidan
  • Tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken för nedläggning av ledningar i Lidan. Detta tillstånd gäller för överföringsledningar som är planerade att läggas i Lidan.
  • Samråd enligt miljöbalken 12:6 miljöbalken för anläggande av ledningsrör och ledningsbäck i anslutning till avloppsreningsverket. Detta samråd gäller anläggande av ängsbäcken och övriga ledningar från reningsverket till utsläppspunkten i Lidan, och detta samråd är beviljad sen tidigare.

Arbete pågår

Nu är det ett tag sen bloggen uppdaterades men det betyder inte att vi inte jobbar på för fullt med Ängens ARV. Under hösten togs beslutet att vi inte kommer invänta ett godkännande från Länsstyrelsen gällande det nya reningsverket – utan vi skickar en anmälan till Mark- och miljödomstolen som gäller både reningsverket såväl som ledningsdragningen till och från reningsverket. Vi ser en fördel med att samla ihop hela tillståndsprocessen för reningsverket och ledningarna i en gemensam ansökan. Detta för att kunna visa på helheten och de samhällsekonomiska fördelar som finns med verkets nya placering och de höga reningskrav som vi ställer.

Material för att skicka in ansökan till Mark och miljö domstolen arbetas med och sammanställas, och detta kommer att skickas in så snart som möjligt.

Vi jobbar också med att se över hela byggnaden och processerna för det nya reningsverket. Vid mötet på bilden tittade vi bl.a. på möjligheter att se över byggnadens layout, hur installationer kan optimeras och placeras med mera.

Konsten att paddla i takt

Idag var jag, Linda Lundström, och Pernilla Bratt på styrelsemöte med Lidköpings kanotklubb på kvällskvisten. Lidköpings kanotklubb är en snart hundraårig klubb som har rönt stora nationella och internationella framgångar. Framförallt är de kända lokalt för sin fina ungdomsverksamhet där föreningen verkligen jobbar aktivt med sin värdegrund, att alla ungdomar är välkomna.

Kanotklubben är placerade vid ån Lidan (”lokalt benämnd Älva”) där vi tänkt lägga ner ledningarna till det nya reningsverket och även ha utsläppspunkten. Kanotklubben har varit lite oroliga för att våra planer ska påverka deras verksamhet. Vi har haft en del telefonkontakt men kände alla att det var dags att träffas och diskutera olika förslag på lösningar.

Då det blir lite dumt att anlägga ledningar mitt i deras tävlingsbana så har vi arbetat fram ett nytt förslag där vi undviker tävlingsbanan genom att gå upp i åkanten tidigare än planerat. Vi flyttar även utsläppspunkten till norr om Ågårdsbron. När vi berättade om förslaget blev föreningens styrelse jättenöjda.

Sedan berättade vi även om hur små ledningarna är (2 st 400 mm), att vattnet som kommer från det nya verket blir så rent att det är en klar ström och att det knappast kommer märkas (mindre än 1% av Lidans flöde) i Lidan. Då blev de ännu gladare. Känns bra att vi har lyssnat på dem. Alla var nöjda efter mötet och vi fick gå på sightseeing i klubbhuset.

Blev riktigt glad av att höra Martin Hedbergs åsikt om att vi alla vill ha ett nytt reningsverk som skyddar Vänern.

Linda Lundström

 
Med på bild från höger: Kassör Sten-Erik Olsén, Ledamot Urban Bladh, Sekreterare Per Hedlund, Ledamot Karin Johansson, Ledamot Martin Hedberg, Ordförande Malin Karlsson

Boverket beviljar tolv miljoner för projekt Ängsbäcken – lärande kring nya reningsverket

12 483 369kr får Projektet Ängsbäcken av Boverket bidrag till grönare städer.

Ängsbäcken syftar till att detaljprojektera och utveckla ett urbant grönområde med en bäck, dagvattendamm och naturbaserad infrastruktur för rekreation i anslutning till Lidköping. Grönområdet anläggs vid det planerade avloppsreningsverket varifrån renat vatten passerar genom dagvattendammen och den anlagda bäcken på sin väg till recipienten. Projektet har två parallella underliggande syften:

  • Lärande – Ängsbäcken ska utgöra en bas för tillämpad kunskapsspridning med fokus på vattenfrågor, miljö och kretslopp för olika samhälls- och åldersgrupper
  • Ekosystemtjänster – Ängsbäckens dagvattendamm och bäckmiljö ska främja hälsa, rekreation och naturupplevelser genom lek och motion samt grön infrastruktur som främjar en biologisk process för upptagning av näringsämnen

Målsättningen är att bidra till ökad kunskap om vattenmiljö och kretslopp hos medborgare och besökare, införa en komplex samplaneringsprocedur för ekosystembaserad stadsutveckling samt skapa nya livsmiljöer i Ängsbäcken.

Skogsområdets befintliga elljusspår, brukshundsklubb och ridhus är populära för fritidsaktiviteter. Genom att öka tillgängligheten och skapa platser för lärande och umgänge utvecklas Ängsbäcken med en ny dimension. Området nås via befintliga gångstråk och knyts samman med tätorten med en trygg gångväg. Ängsbäcken kommer att vara tillgängligt avgiftsfritt och utgöra ett återkommande inslag i skolundervisningen, från experiment i förskolan till kretsloppsinriktade projektarbeten i gymnasieskolan.

Länsstyrelsen beviljar Lidköpings kommuns ansökan om LONA-bidrag

Lidköpings kommun har som bekant beslutat att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Skogsområdet där det nya verket ska byggas är ett populärt rekreationsområde. Som en del i arbetet har man startat projektet ”Lärande och rekreation i Ängsbäcken” som syftar till att skapa ett tätortsnära naturområde med utbildnings-, frilufts- och naturvårdsinriktning. Det är för detta arbete LONA-bidraget har sökts och kommer att göra stor nytta.

Läs vårt pressmeddelande för ytterligare information

EU beviljar Lidköpings kommuns LIFE-ansökan

Vår ansökan om finansiellt stöd för läkemedelsrening, mikroplastrening och fosforåtervinning har beviljats av EU
I anslutning till projektet med att bygga Lidköpings nya avloppsreningsverk – Ängens ARV, planeras ytterligare insatser för att skapa en innovationsnav för forskning, utbildning och medborgardialog. Det är delar av dessa insatser som EU beviljat finansiella medel för.

Läs vårt pressmeddelande för ytterligare information

En tur längs Ängsbäcken

Ängsbäcken är en spännande del av projektet med att bygga Lidköpings nya reningsverk. Dess sträckning är planerad att gå från reningsverket till östra änden av bussgatan vid Majåker-Ljunghed, för att omhänderta och transportera renat avloppsvatten till Lidan.

Så snart vi får erforderliga tillstånd från Länsstyrelsen gällande ledningsdragningen i Lidan, kommer vi gå ut med upphandlingar gällande projektering av bäcken och inkommande och utgående ledningar för att göra verklighet av visionen. Se filmen nedan och läs mer på hemsidan.