God Jul

Nu börjar år 2020 gå mot sitt slut, det har varit ett annorlunda år på många sätt inte minst med tanke på den rådande pandemi i världen.

Och i projektet Ängens ARV har vi haft våra utmaningar och våra med och motgångar. Under våren genomförde vi en förhandling med Mark och miljödomstolen om tillstånd för vårt nya reningsverk och under försommaren fick vi ett domslut som tyvärr räknas in bland våra motgångar. Men efter en sommarledighet  började vi hösten med att slipade våra argument och en överklagan inlämnades till Mark och miljööverdomstolen. Och till medgångarna får räknas att denna överklagan, till vår glädje, har beviljats prövningstillstånd.

För 2021 ser vi fram emot nya utmaningar i vårt projekt och förhoppningsvis ett domslut som går i vår väg, för er som vill läsa mer om överklagan och tidigare domslut så läs gärna tidigare blogginlägg.

Från oss alla till er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år

Nu tar vi semester!

 

Våren har bjudet på utmaningar i form av förhandlingar med Mark och Miljödomstolen i vårt projekt med det nya reningsverket Ängens ARV, likväl som att anpassa vardag och arbete till rådande pandemi. Även om vi ansåg att förhandlingen gick mycket väl så var tyvärr inte domen till vår favör och som tidigare nämnt är det nu inlämnat en överklagan av domslutet. Så medan vi nu inväntar prövningstillståndet för överklagan så tar vi semester och ser fram mot soliga lata dagar under parasollet.

 

Till hösten tar vi nya tag igen, vi kommer i projektet jobba vidare med överklagan, vi kommer att se över projektering och uppdatera beräkningar för att så småningom få nya beslut beroende på tillståndsprocessen, och fortsätta arbetet med Ängens ARV.

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!

Provtagning av Bromid inför läkemedelsrening

På Ängens avloppsreningsverk är det planerat att bygga en anläggning för rening av mikroföroreningar och läkemedelsrester så som värknedsättande preparat, antibiotika och hormoner med flera. Ordinarie processer på reningsverk har begränsad möjlighet att rena avloppsvattnet från dessa. För att få en bättre reningsgrad behövs mer avancerad teknik. Den teknik som är vald för Ängens ARV är en ozoneringsanläggning med efterföljande MBBR. Ozon är ett mycket starkt oxidationsmedel som reagerar lätt med andra ämnen. När ozon kommer i kontakt med molekyler från läkemedelsrester kan man förenklat säga att molekylerna slås sönder till mindre delar, som inte har samma effekt som den ursprungliga molekylen.

Läkemedelsreningen består av två likadana linjer som är placerade i slutet på reningsprocessen då avloppsvattnet har passerat hela verket och är som renast. Ozoneringsreaktorerna har en slalomlikande utformning där ozon tillsätts avloppsvattnet i början av bassängen. Med denna utformning får ozonet god inblandning i avloppsvattnet samtidigt som det får en lång uppehållstid att reagera med läkemedelsresterna och mikroföroreningarna. Efter ozoneringsreaktorn transporteras vattnet till en MBBR (moving bed biofilm reactor). Detta är en bassäng som är fylld med ett bärarmaterial på vilket bakterier växer. Bakteriernas uppgift är att konsumera de halterna av ozon som inte förbrukats i ozoneringsreaktorn och att bryta ner de mindre molekylerna från läkemedelsresterna.

Eftersom ozon är väldigt reaktivt och inte bara reagerar med läkemedelsrester och mikroföroreningar, finns en risk för att det reagerar med ämnen och bildar andra ämnen som kan ha påverkan på recipienten och miljön. Ett sådant ämne är bromid. Bromid i sig är inte ett miljöfarligt ämne, det förekommer naturligt i havsvatten och även i vissa grundvatten. Om bromid kommer i kontakt med ozon kan det reagera och bilda bromat, vilket är ett svårnedbrytbart och cancerogent ämne. Då det renade avloppsvattnet släpps ut i Vänern, som är en stor ytvattentäkt för dricksvattenproduktion, behöver bromatbildning undvikas i ozoneringsreaktorn.

Mätningar på avloppsvattnet från dagens reningsverk har visat att bromid förekommer, däremot finns inte bromid i dricksvattnet. Detta visar på att bromid tillkommer någonstans på vägen till reningsverket. Även om det finns flera sätt att undvika bromatbildning i ozoneringen är det bästa alternativet om det förekommer i så begränsad mängd som möjligt i avloppsvattnet. Vi har därför startat ett uppströmsarbete för att ta reda på vart någonstans på vägen till reningsverket tillkommer bromid. Därefter behöver tillförseln av bromid begränsas till avloppet.

Första steget var att hitta verksamheter som kan tänkas släppa större utsläpp bromid i avloppsvattnet. Under denna första provtagningsomgång identifierades därför vilka industrier som skulle kunna vara potentiella källor. För att få en uppfattning om eventuella bakgrundshalter av bromid från vanligt hushållsavlopp togs det även prov i en pumpstation dit endast bostäder är påkopplade. Prover togs även på inkommande avloppsvatten till reningsverket för att kunna göra en massbalans samt få en storleksuppfattning av mängderna bromid från de olika provtagningsplatserna. På bilden är provtagningsplatserna markerade.

Provtagningen genomfördes med portabla provtagare på platser där det fanns tillgång till flödesmätning. Det togs tre dygnsprover tre dagar i rad för att få ett pålitligare resultat. Bilderna nedan visar hur det såg ut på några av provtagningsplatserna.

  

Resultatet från denna undersökning kan kortfattat sammanfattas med följande tabell.

Provtagningsplatsens bidrag i procent av totalt bidrag till avloppsreningsverket

Provtagningsplats Mass % bromid av totala mängden tillfört reningsverket
Lakvatten från deponin 15
Metallindustri 1,3
Förbränningsanläggning 0,09
Pumpstation, hushållsavlopp 0,04

 

Ca 15 % av mängden bromid som finns i inkommande avloppsvatten till reningsverket kommer alltså ifrån lakvattnet fråndeponin. Detta är ett bra resultat då lakvattnet redan har planerats att kopplas bort från ledningsnätet när Ängens ARV skall tas i drift, vilket innebär att ca 15 % av nuvarande mängd bromid inte kommer att transporteras till ozoneringen.

Dock behöver vi söka vidare efter vart resterande, ca 85 %, mängd bromid kommer ifrån. Då halterna av bromid i hushållsavloppsvatten var låga tyder det på att det tillförs via industrier eller andra verksamheter. Nästa provtagningsomgång kommer därför att rikta in sig på större områden med mycket industriell och annan avvikande verksamhet. Se bild nedan.