2020 – Ett ovanligt och innehållsrikt år

När Lidköping Vatten och avlopp stänger böckerna och ser tillbaka på det gångna året så är det inte mycket som sett ut som det brukar. Precis som för alla andra vände Pandemin upp och ner på mycket. En del uppgifter som vi hade planerat för året, som exempelvis studiebesök och kollegialt lärande av branschen, har fått skjutas på framtiden eller har fått genomföras i andra former. Våra möten och sammankomster har därtill flyttats från ordinarie kontor och lokaler in i datorernas värld. Projektet har trots detta fått mycket gjort och nedan följer ett axplock av vad året hade att erbjuda. Mycket nöje!

Bakterier sluter cirkeln för framtidens matförsörjning

Liwe life-projektets doktorand, Sofia Högstrand, fick under april månad fick en av sina artiklar om fosforåtervinning publicerad i tidskriften Vatten. COMING CLOSER TO CLOSING THE PHOSPHORUS CYCLE – HOW BACTERIA COULD BE THE SOLUTION TO THE COMING FOOD CRISIS, handlar om den forskning och det arbete som Sofia och hennes kollegor vid Lunds Universitet bedriver för att ta fram tekniker som kan säkerställa framtidens matförsörjning med hjälp av specifika bakterier.

Sofia Högstrand is a PhD student at the Department of Chemical Engineering at Lund University. Her research topic is the biological removal and recovery of phosphorus. She is also working in the LIWE LIFE-project in which a completely new wastewater treatment plant is going to be built in Lidköping municipality. More information about the project can be found at www.angensarv.se, Skriver tidskriften Vatten om Projektets doktorand.

Läs artikeln

Digitala möten med EU i kölvattnet av Covid-19

Pandemin tvingade som sagt även oss till förändrade arbetssätt. Vi hade följaktligen våra projektmöten i LIWE-Life digitalt. Normalt sett så genomförs dessa projektmöten genom att hela projektgruppen träffas fysiskt två gånger om året. Dessa två dagar med kunskapsutbyte och studiebesök fick vi, istället för att mötas på någon plats, genomföra digitalt. Det fungerade väl och genomfördes till belåtenhet för både projektmedlemmarna så väl som för vår EU-representant, som brukligt deltar på ett av dessa möten varje år. Vi ser nog alla framemot att träffas på riktigt igen.

Bromider och Bromat i kvadrat

Under våren har det genomförts en större provtagningsserie med syfte att finna verksamheter som kan tänkas släppa större utsläpp av bromid i avloppsvattnet. Bromid i sig är inte ett problem men då vi planerar för läkemedelsrening med ozon så kan bromid omvandlas till bromat, och detta är ett ämne som är cancerogent och svårnedbrytbart. Därför är det viktigt att försöka hitta potentiella källor till bromid.

Provtagningen genomfördes med portabla provtagare på platser där det fanns tillgång till flödesmätning. Det togs tre dygnsprover tre dagar i rad för att få ett pålitligare resultat.

Läs mer i blogginlägget: Provtagning av Bromid inför läkemedelsrening

Mikroplast och genomslag

Hösten 2019 togs det en massa prover på dagvatten i Lidköping. Det mynnade under 2020 ut i en rapport om förekomsten av mikroplaster i dag- och spillvatten i Lidköping. Arbetet var finansierat med bidrag från Naturvårdsverket och rapporten skrevs av Jordnära Miljökonsult. Rapporten om mikroplastflöde fick stor genomslagskraft i både branschen och dagstidningar. Därtill genomfördes under våren ett flertal webbinarium, med ett stort antal deltagare från branschen och studenter.

Gudrun Magnusson, miljöingenjör och Pernilla Bratt, VA chef, är ute och mäter förekomsten av mikroplaster i Lidan

Rapporten finns att läsa i Publikationer under fliken LIWE LIFE.

Sagan om tillståndsansökningarna – 1, 2 och 3

Torsdagen den 12 mars genomförde vi förhandlingar med Mark och miljödomstolen angående vårt tillstånd för Ängens ARV. Domen från Mark och miljödomstolen kom den 12 juni och var inte det vi hade hoppats på. Tekniska servicenämnd fick bli extrainkallade och det togs ett snabbt beslut att vi var tvungna att överklaga, vilket vi också gjorde.

I ett blogginlägg från 4 september skriver projektet Enligt den dom från Mark- och miljödomstolen, som vi nu överklagar, ska utsläppspunkten för det renade avloppsvattnet förläggas till Lidans mynning i Vänern, norr om det så kallade vändjacket. Detta medför stora merkostnader i projektet, i storleksordningen ca 100 mkr, för ledningsdragningar genom staden ner till hamninloppet. Vi skärper nu våra argument och tar fram mer material för att visa att den utsläppspunkt i Lidan vi föreslaget är acceptabel.

Överklagan skickades 2:a oktober in till Mark och Miljööverdomstolen. Vår tillståndsprocess och överklagande kom att uppmärksammas i hela VA-branschen, då det är frågeställningar som kommer att påverka hela branschen när det gäller framtida tillstånd.
Tidigt i december fick vi så det mycket positiva beskedet att vår överklagan har beviljats prövningstillstånd. Nu ser vi framtiden an och tar oss vidare längs den krokiga vägen mot morgondagens vattenrening.

Läs om hela förloppet i bloggflödet

Modell för simulering av reningen i framtida Ängens ARV

Under hösten slutredovisade Christoffer Wärff från RISE den dynamiska modellen över Ängens ARV. Detta arbete, som har pågått under ca 1,5 års tid, innehåller en omfattande karakterisering av inkommande avloppsvatten samt framtagande och anpassning utav modellen. Slutgiltig rapport förväntas komma under våren 2021. Mer information om detta kommer i ett framtida inlägg.

Mätning av narkotika

Det kommunala avloppsvattnet har på senare år blivit en intressant informationskälla som kan användas för att öka kunskapen om kommuninvånarnas beteende och vanor. Något som har blivit allt mer vanligt är att undersöka förekomst av narkotika i avloppsvatten.
Då vi saknar information om dels vilken kvantitet av narkotika som når reningsverket men också hur stor effekt dessa ämnen har på Vänern, har vi under hösten gjort provtagningar. Dessa provtagningar genomfördes i samarbete med KSV och Polisen, då även dessa enheter är intresserade utav resultaten. Följande huvudsubstanser och metaboliter utav narkotikaklassade ämnen analyserades:

• Kokain
• Amfetamin
• Metaamfetamin
• Cannabis
• Tramadol
• MDMA

Läs mer i blogginlägget: Resultat av mätning av droger och läkemedel i Lidköpings avloppsvatten