Resultat av mätning av droger och läkemedel i Lidköpings avloppsvatten

Det kommunala avloppsvattnet har på senare år blivit en intressant informationskälla som kan användas för att öka kunskapen om kommuninvånarnas beteende och vanor. Genom att analysera avloppsvattnet går det att se trender över tid, ett aktuellt exempel på detta är provtagning för Covid-19 i avloppsvatten. Något som har blivit allt mer vanligt att undersöka är narkotika i avloppsvatten.

I sammanhang med läkemedelsrening ligger stort fokus på att undersöka de legala drogerna på marknaden och lite har nämnts om de illegala drogerna. Då vi saknar information om dels vilken kvantitet av narkotika som når reningsverket men också hur stor effekt dessa ämnen har på Vänern, har vi under hösten genomfört provtagningar med avseende på narkotika. Dessa provtagningar genomfördes i samarbete med KSV och Polisen , då även dessa enheter är intresserade utav resultaten.
Under den första provomgången skickades 3 st dygnsprover för analys till Bioanalys, RISE- Sektionen för kemisk och farmaceutisk kemi i Södertälje. Följande huvudsubstanser och metaboliter utav narkotikaklassade ämnen analyserades:

• Kokain
• Amfetamin
• Metaamfetamin
• Cannabis
• Tramadol
• MDMA

Proverna som togs var insamlade under ett dygn, så kallade flödesproportionella dygnsprover, och uppskattat antal anslutna invånare till det kommunala avloppsledningsnätet i kommunen är 36 000 personer. Om en standardmängd för enskild dos antas, kan följande resultat beräknas:

Preparat Halt (μg/m3) Total halt (mg) per 1000 inv. & 24 h Antal doser totalt Doser per 1000 inv. & 24 h
Cannabis (THCA-metabolit) 66 17 746 21
Kokain * 99 26
Bensoylekgonin (BzE)* 234 61
Kokain (+ metabolit BzE) 334 86 60 1,7
Amfetamin 330 86
Metamfetamin 4,3 1,1
Amfetamin (+ metamfetamin) 334 87 232 10
MDMA* 31 8,0
Tramadol* 524 136
ODM-Tramadol (metabolit)* 403 105
6-MAM (Heroin-metabolit)* 1,4 0,4

Tabell 1 Medelvärden från de tre dygnsproverna
*Metabolisk konversionsfaktor saknas, #Value associated with increased uncertainty, £ Low confidence in peak

Genom att räkna om halterna och doserna till en bas per 1000 invånare går det att jämföra resultaten med andra kommuner som genomfört liknande undersökningar. I Östergötland har större kartläggningar utav narkotika i avloppsvatten gjorts på likande sätt. I nedanstående diagram jämförs Lidköpings resultat med resultat från några utav kommunerna som nämndes i undersökningen från Östergötland, 2019:

Från diagrammen sticker Lidköping ut från övriga kommuner avseende amfetamin. Värt att notera är att det togs endast 3 st dygnsprover i rad, resultaten från de andra kommunerna är baserade på mer omfattande provtagningar. Det finns också mätosäkerheter i provtagning och analys som kan ha påverkat resultatet.

Det sista diagrammet visar halterna av de olika narkotika preparaten och några utvalda, vanligt konsumerade läkemedelsrester från en tidigare provtagning. Citalopram, Desvenlafaxin och Sertralin är olika typer utav antidepressiva läkemedel medan Dikoflenak är ett smärtstillande preparat och omeprazol verkar mot halsbränna och magkatarr. Från diagrammet syns det att narkotikarester och läkemedelsrester förekommer i liknande storleksordning i avloppsvattnet och kan, precis som läkemedelsresterna, ha inverkan på ekosystemet i Vänern.

Från denna jämförelse går det inte att dra några slutsatser mellan konsumtionen utav läkemedel och narkotikapreparat då en viss del utav preparaten bryts ner i kroppen vid konsumtion. I ovanstående diagram med framräknade doser av narkotika har detta tagits med i beräkningarna.

Diagram 4 Medelhalterna från de tre dygnsproverna samt medelhalterna från fyra stycken dygnsprover analyserade för läkemedelspreparat.*Metabolisk konversionsfaktor saknas, #Value associated with increased uncertainty, £ Low confidence in peak

Vi kommer att fortsätta provta avloppsvattnet för narkotika. Nästa steg är att utvidga provtagningsomgången till en 7-dagars serie, då får vi ett större analysunderlag som stärker resultaten som sedan får lov att användas som underlag till större rapporteringar.

Här kan du läsa hela rapporten från östergötland.