Studiebesök i fosforåtervinning

Den 22-23 februari var vi, tillsammans med vår generalkonsult, på studiebesök i Helsingborg samt Århus i Danmark. I Helsingborg besöktes OX2 och deras pilotanläggning för fosforåtervinning, samt anläggningar för kväverening och slamtorkning.

Vi for därefter västerut, till vårt grannland Danmark, för att ytterligare fördjupa våra kunskaper kring fosforåtervinning. Målet var Herning och den anläggning som Århus vatten haft i drift där sedan 2015. En mycket intressant anläggning med två reaktorer för redundans och driftsäkerhet. Vi stannade kvar i Århus för att nästa dag besöka ytterligare två anläggningar för fosforåtervinning, en i Åby och en i Marselisborg. Reaktorerna i dessa anläggningar är av glasfiber, och har rördragning i plast för att undvika att struvit bildas.

Studiebesöken har gett oss goda insikter i olika lösningar och tekniker, och därtill andra värdefulla kunskaper, vilka vi kommer ha stor nytta av i arbetet med att projektera och bygga Lidköpings nya reningsverk. Vi har samtidigt knutit flera värdefulla kontakter för vårt kommande arbete. Vi ska bland annat träffa SUEZ, som levererat de anläggningar vi besökte i Danmark – och vi för vidare diskussioner med Ekobalans efter vårt besök i Helsingborg.


Kretsloppstänk i Herning


Diskussion vid anläggningen i Åby


Reaktorer i Marselisborg

Projekteringsmöte 14

Vid dagens projekteringsmöte gjordes en djupanalys kring placeringen av gasrum, ventilationsutrymme och värmecentral. Utrustning för avvattning samt layoutförslag för labb och kontrollrum diskuterades. 3D-modellen genomlystes för placering av maskinutrustning i verket.

Projekteringsmöte 13

Under tisdagens projekteringsmöte gicks 3D-modellen för nya reningsverket igenom. Arbetet med att placera in all maskinutrustning och ledningsstråk i byggnaden pågår intensivt. Under mötet diskuterades bland annat vart mottagning för externslam samt gasrum ska placeras. Vi diskuterade även utrustning för avvattning samt hur lukt i och vid anläggningen ska reduceras.

3D-modellen uppdateras varje fredag för att hålla projektets olika delar informerade kring eventuella förändringar. Det är viktigt att alla har samma information för att vi tillsammans ska kunna bygga Lidköpings nya reningsverk – Ängens ARV.

Dokumentation från ovan

Tiden närmar sig då platsen där det nya reningsverket ska ligga kommer att förändras för alltid. Med bakgrund av det har vi fotograferat och filmat med hjälp av en drönare. Vi anlitade givetvis en certifierad och utbildad pilot, samt hade en dialog med Hovby flygplats innan flygningen påbörjades.

Flygfilm över Ängen

Inspektion inför avverkning

Arbetet med att planera och projektera för att bygga Lidköpings kommuns nya avloppsreningsverk pågår intensivt. Förutom att bygga själva reningsverket behöver vi dra nya ledningar, bygga nya pumpstationer, bygga om befintliga pumpstationer och mycket därtill.  Det är många projekt, av varierande storlek och komplexitet, som ska samordnas och i slutändan fungera tillsammans som en helhet.

Det nya reningsverket är den gemensamma nämnaren för alla dessa projekt, och den 31 januari var vi på plats där verket ska byggas för att inspektera de skogsytor som har markerats för avverkning. Efter diskussioner slog vi fast att markeringarna var korrekta och att avverkning kan påbörjas under februari månad – helt enligt plan.


Träd markerat för avverkning