Bara vanligt vatten?

I sommar har Vänermuseet i Lidköping en utställning ”Bara vanligt vatten?” Utställningen, som kommer att vara på svenska och engelska, har fokus på Vänern och vilken roll vatten/Vänern har i vårt samhälle idag. Vi har nu fått möjlighet att vara med och informera om vattnets kretslopp i Lidköping i nutid men framförallt i framtiden. Ängens avloppsreningsverk och LIWE Life-projektet har sin givna plats i utställningen och får där representera framtida ny teknik för rening av läkemedelsrester och mikroplaster.

Idag hade vi ett planeringsmöte på avloppsreningsverket där vi diskuterade vilken information som lämpligtvis kan vara med på utställningen.

Utställningen invigs den 8 juni och håller på fram till den 20 oktober. Läs mer om Vänermuseet och den planerade utställningen – vanermuseet.se

På bilden: Daan van der Blom, Kicki Rask och Tove Dahlbom från Vänermuseet samt Peter Tengbom, Amanda Andersson och Gudrun Magnusson från Teknisk Service Vatten-Avlopp. Bakom kameran Mikael Ingebäck Teknisk Service.

Arbete pågår

Nu är det ett tag sen bloggen uppdaterades men det betyder inte att vi inte jobbar på för fullt med Ängens ARV. Under hösten togs beslutet att vi inte kommer invänta ett godkännande från Länsstyrelsen gällande det nya reningsverket – utan vi skickar en anmälan till Mark- och miljödomstolen som gäller både reningsverket såväl som ledningsdragningen till och från reningsverket. Vi ser en fördel med att samla ihop hela tillståndsprocessen för reningsverket och ledningarna i en gemensam ansökan. Detta för att kunna visa på helheten och de samhällsekonomiska fördelar som finns med verkets nya placering och de höga reningskrav som vi ställer.

Material för att skicka in ansökan till Mark och miljö domstolen arbetas med och sammanställas, och detta kommer att skickas in så snart som möjligt.

Vi jobbar också med att se över hela byggnaden och processerna för det nya reningsverket. Vid mötet på bilden tittade vi bl.a. på möjligheter att se över byggnadens layout, hur installationer kan optimeras och placeras med mera.

Nya friska pengar för läkemedelsrening i Lidköping

I Fredags (16/11) kom det efterlängtade beslutet angående bidragsansökan för genomförandet av projektet för rening av läkemedelsrester i det nya reningsverket. Den beviljade summan är på 13 494 972 kronor och motsvarar 65% av kostnaden. Resterande pengar är genom EU och Lidköpings kommun redan klara.

Ansökan som skrevs under och skickades in den 14/9, innehåller först en tydlig beskrivning av syftet med projektet Ängens ARV som helhet. Den lyfter sedan fram effekterna av en läkemedelsrening ur olika perspektiv, med tyngdpunkt på tekniken med ozonering, miljöpåverkan och ekonomi. Mest intressant och nyskapande måste nog ändå anses vara den pedagogik som är tänkt att förklara sammanhang och effekter för invånare, besökare, politiker och tjänstemän.
Vi är tycker det är oerhört positivt med alla bidrag vi får. Inte bara för att det hjälper till att finansiera utan även för att det blir ett kvitto på att vi tänkt rätt. När vi var i Bryssel på konferens framhöll myndigheten EASME (European Agency for Small- and Medium-sized Enterprises) det ovanliga i kombinationen av våra olika tekniker och menade att vi kommer påverka inriktningen för småskaliga vattenreningsverk under 20-30 år med Ängens ARV, säger Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun.

Totalt fördelades 85 miljoner kronor från naturvårdsverket. Detta är pengar ur regeringens satsning för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. Beviljade belopp utgår ifrån ett antal parametrar där en viktig var ambitionsnivån för rening utifrån perspektivet hur känslig recipienten, det mottagande vattendraget, ansetts vara. Avgörande för bidragets storlek har också varit en långsiktig vattenplanering om hur det renade vattnet bäst kan komma till nytta i framtiden.

Dagens enda befintliga fullskaleanläggning för avskiljning av läkemedelsrester finns i Linköping. De beviljade projekten innebär att nya anläggningar kommer att byggas, vilket är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av både teknik och kunskap.

LIFE kick-off konferens Bryssel

Den 6-7 november deltog Lidköpings kommun i avsparkskonferensen för alla LIFE-projekt godkända inom prioriteringsområdet Environment inom 2017 års utlysning i Bryssel. Konferensen anordnades av den ansvariga myndigheten European Agency for Small- and Medium-sized Enterprises (EASME) och gav deltagarna kontakt med myndighetens representanter, information om projektgenomförandet samt möjlighet att nätverka med liknande projekt. Konferensens höjdpunkter var att:

  • EASME uttalade sitt starka stöd för projektet och det cirkulära avloppsvattensystemet och hoppas att LIWE LIFE kan bli ett EU-modellprojekt för att illustrera hur en kommun genom en cirkulär ekonomi-approach kan ta ett samlat grepp om flera sektorer. LIWE LIFE gör Lidköping till en föregångare bland Europas mindre kommuner
  • Lidköpings kommun lyfte bland annat frågan om klimatkompensering av nödvändiga flygresor är en stödberättigad åtgärd för första gången i programmets historia. Svaret lydde att “det beror på”
  • LIWE LIFE träffade flera branschpartners i parallella LIFE-projekt och hade ett intressant utbyte med projekt om nanobubblor för luftning av avloppsvatten i Italien, kostnadseffektiv realtidsinsamling av mätdata i Irland och en prototypteknik för att samla in mikroplaster i floder i Nederländerna

LIWE LIFE Intern kick-off

Äntligen fick alla partners tillfälle att träffa och lära känna varandra! LIWE LIFE är officiellt igångsparkat. Mellan den 31 oktober och 2 november samlades 15 personer till projektets startmöte på Naturum Läckö.

Två av projektets partners, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB), hade ynnesten att besöka slättens riviera för första gången. LTH har anställt en doktorand för LIWE LIFE som kommer att bistå i designen och utvecklingen av den biologiska behandlingen och fosforåtervinningsanläggningen, mätning av resultat och informationsspridning både i Sverige och utomlands. KWB bistår kommunen med praktisk erfarenhet om innovativ fosforåtervinningsteknik och planering från liknande anläggningar i Tyskland och Schweiz och säkerställer överföring av konceptet till organisationer i hela EU. KWB:s och LTH:s deltagande markerar startpunkten för två helt nya akademiska partnersamarbeten för Lidköpings kommun. Projektets fjärde partner, Lantbrukarna Riksförbund, har å andra sidan betydligt mer kunskap om Lidköping och de möjligheter och utmaningar som den omkringliggande jordbruksbygden erbjuder. LRF bidrar med att koppla samman det cirkulära avloppsvattensystemet och jordbrukssektorn liksom att hålla workshops med livsmedelsindustrin för att öka acceptansen för struvitbaserat gödsel.

Programmet gav projektets partners kunskap om Lidköping, Ängens planerade avloppsreningsverk och omgivningarna, inklusive Läckö Slotts fascinerande historia. Även om den formella anledningen till mötet var att gå igenom projektupplägget, administrativa och finansiella riktlinjer och se till att alla har en gemensam bild av projektet så gavs många möjligheter till att lära känna varandra och utbyta teknisk kunskap och erfarenhet. Mötet utgjorde projektets inledande styrgruppsmöte och den här typen av möten kommer att hållas årligen.

Konsten att paddla i takt

Idag var jag, Linda Lundström, och Pernilla Bratt på styrelsemöte med Lidköpings kanotklubb på kvällskvisten. Lidköpings kanotklubb är en snart hundraårig klubb som har rönt stora nationella och internationella framgångar. Framförallt är de kända lokalt för sin fina ungdomsverksamhet där föreningen verkligen jobbar aktivt med sin värdegrund, att alla ungdomar är välkomna.

Kanotklubben är placerade vid ån Lidan (”lokalt benämnd Älva”) där vi tänkt lägga ner ledningarna till det nya reningsverket och även ha utsläppspunkten. Kanotklubben har varit lite oroliga för att våra planer ska påverka deras verksamhet. Vi har haft en del telefonkontakt men kände alla att det var dags att träffas och diskutera olika förslag på lösningar.

Då det blir lite dumt att anlägga ledningar mitt i deras tävlingsbana så har vi arbetat fram ett nytt förslag där vi undviker tävlingsbanan genom att gå upp i åkanten tidigare än planerat. Vi flyttar även utsläppspunkten till norr om Ågårdsbron. När vi berättade om förslaget blev föreningens styrelse jättenöjda.

Sedan berättade vi även om hur små ledningarna är (2 st 400 mm), att vattnet som kommer från det nya verket blir så rent att det är en klar ström och att det knappast kommer märkas (mindre än 1% av Lidans flöde) i Lidan. Då blev de ännu gladare. Känns bra att vi har lyssnat på dem. Alla var nöjda efter mötet och vi fick gå på sightseeing i klubbhuset.

Blev riktigt glad av att höra Martin Hedbergs åsikt om att vi alla vill ha ett nytt reningsverk som skyddar Vänern.

Linda Lundström

 
Med på bild från höger: Kassör Sten-Erik Olsén, Ledamot Urban Bladh, Sekreterare Per Hedlund, Ledamot Karin Johansson, Ledamot Martin Hedberg, Ordförande Malin Karlsson

Boverket beviljar tolv miljoner för projekt Ängsbäcken – lärande kring nya reningsverket

12 483 369kr får Projektet Ängsbäcken av Boverket bidrag till grönare städer.

Ängsbäcken syftar till att detaljprojektera och utveckla ett urbant grönområde med en bäck, dagvattendamm och naturbaserad infrastruktur för rekreation i anslutning till Lidköping. Grönområdet anläggs vid det planerade avloppsreningsverket varifrån renat vatten passerar genom dagvattendammen och den anlagda bäcken på sin väg till recipienten. Projektet har två parallella underliggande syften:

  • Lärande – Ängsbäcken ska utgöra en bas för tillämpad kunskapsspridning med fokus på vattenfrågor, miljö och kretslopp för olika samhälls- och åldersgrupper
  • Ekosystemtjänster – Ängsbäckens dagvattendamm och bäckmiljö ska främja hälsa, rekreation och naturupplevelser genom lek och motion samt grön infrastruktur som främjar en biologisk process för upptagning av näringsämnen

Målsättningen är att bidra till ökad kunskap om vattenmiljö och kretslopp hos medborgare och besökare, införa en komplex samplaneringsprocedur för ekosystembaserad stadsutveckling samt skapa nya livsmiljöer i Ängsbäcken.

Skogsområdets befintliga elljusspår, brukshundsklubb och ridhus är populära för fritidsaktiviteter. Genom att öka tillgängligheten och skapa platser för lärande och umgänge utvecklas Ängsbäcken med en ny dimension. Området nås via befintliga gångstråk och knyts samman med tätorten med en trygg gångväg. Ängsbäcken kommer att vara tillgängligt avgiftsfritt och utgöra ett återkommande inslag i skolundervisningen, från experiment i förskolan till kretsloppsinriktade projektarbeten i gymnasieskolan.

Bloggen tar semester

Men tro inte att vi ligger på latsidan för det. Under sommaren kommer vi att granska systemhandlingen – en diger lunta med dokument. Givetvis passar vi på att njuta av den underbara svenska sommaren, och laddar batterierna för att jobba vidare med vårt spännande miljöprojekt efter ledigheten. Vi önskar våra läsare en riktigt skön sommar!

Samråd – ledningar i Lidan

Vårt nya reningsverk, Ängens ARV, kommer att byggas sydost om kommunens centrala områden – vilket går att läsa mer om på denna sida. Avloppsvattnet kommer att behöva pumpas till den nya platsen från nuvarande pumpstation, och för detta behöver nya ledningar förläggas. Lidköpings kommun har valt att inte genomföra ett så kallat undersökningssamråd, enligt 6 kap i miljöbalken, utan genomför istället ett avgränsningssamråd direkt.

Läs mer på lidkoping.se/nyareningsverket, under fliken Samråd – ledningar i Lidan, för ytterligare information.

Intressanta studiebesök

En viktig del i vårt arbete med att bygga Lidköpings nya reningsverk är att utbyta erfarenheter och diskutera med kollegor i branschen. Den 25 maj var vi därför i Uddevalla och Trollhättan på studiebesök. Besöken var intressanta för de delar av vårt arbete som rör maskinval, tillgänglighet, ljudnivåer, utrymmen med mera. Vi tittade bland annat på skruvpress, skivfilter och däckningar av bassänger. Jätteviktigt att få se dessa maskiner, utrymmen och funktioner i daglig drift.