Tillståndsansökan för Ängens ARV skickad till mark och miljödomstolen

Sedan tidigare beslutades det att dra tillbaka de tre separata ansökningarna, som skickats till Länsstyrelsen, för att sätta ihop en enda gemensam samlad ansökan, direkt till Mark och Miljödomstolen. Vi ville med denna ändring få till ett bredare perspektiv i fråga om vad Ängens ARV faktiskt är, vad vi försöker åstadkomma med projektet och vad det skulle betyda för Lidköpings invånare, vårt arv och vår miljö att genomföra denna historiska satsning. Det är viktigt att belysa synergierna och den totala effekten av projektet genom att få ihop alla tre tillstånd, vilket vi nu gör med denna gemensam ansökan.

En normal handläggningstid på Mark och miljö tar ca 6-18 månader. Många utredningar och undersökningar gjordes tidigare för tillståndsansökan till länsstyrelsen och även kompletteringar efter länsstyrelsens synpunkter, utöver det har vi tagit hänsyn till övriga intressenters synpunkter och åsikter i den fortsatt planeringen av projektet.

Vi är mycket glada och stolta över att vi nu kommit så långt i processen att vi har ett väl genomarbetat samlat material som är redo för behandling av Mark och Miljödomstolen i Vänersborg, och vår förhoppning är att vi ska få en kort handläggningstid och ha ett klart tillstånd i början på nästa år.

På bilden ser ni VA-chefen Pernilla Bratt framför de  15 kopior av tillståndsansökans som nu är inlämnade till Mark och Miljödomstolen, den uppmärksamme ser även ett litet usb-minnet, med allt samlat digitalt, som vi också skickade med. Nu inväntar vi med spänning på nästa fas.

Förtydligande gällande de tre tillstånden:

För ett nytt reningsverk på ny placering behövdes i vårt fall 3 olika tillstånd.

  • Tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för utsläpp av avloppsvatten. Tillstånd för reningsverket och för ny utsläppspunkt i Lidan
  • Tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken för nedläggning av ledningar i Lidan. Detta tillstånd gäller för överföringsledningar som är planerade att läggas i Lidan.
  • Samråd enligt miljöbalken 12:6 miljöbalken för anläggande av ledningsrör och ledningsbäck i anslutning till avloppsreningsverket. Detta samråd gäller anläggande av ängsbäcken och övriga ledningar från reningsverket till utsläppspunkten i Lidan, och detta samråd är beviljad sen tidigare.

Erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Danmark.

I början på mars var Dan Nerén och Sofia Wigen från Danmarks ambassad på besök i Lidköping. Danmarks ambassad arbetar aktivt med att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och företag i Sverige och Danmark för att främja en hållbar utveckling inom VA-sektorn. Av denna anledning besöktes Lidköpings kommun för att diskutera potentiella framtida synergier mellan Lidköping och Danska aktörer.

Som en del i detta erfarenhetsutbyte var Lidköpings Kommun, Vatten-Avlopp, tillsammans med Kalmar Vatten AB, inbjudna till Aarhus Vand i Aarhus, Danmark, för en två dagars sammankomst för att ta del av Aarhus Vands arbetet med bl a energi effektivisering, fosforåtervinning samt hur de arbetar med upphandlingsprocessen. Under dessa dagar fick vi se deras fosforåtervinning som nu är i drift på två av deras reningsverk.

Fosforn som återvinns säljs vidare för att hamna på åkermark som gödningsmedel.

Vi fick även ta del i hur de arbetar med övervakning, styrning och optimering av sina reningsverk. De har lagt ner mycket arbete med att energioptimera sina processer och även ta till vara den energi som bildas t ex vid rötning för att få energineutrala anläggningar eller t o m energi positiva anläggningar. Danmark har betydligt lägre energiförbrukning på sina anläggningar än vad vi har i Svenska anläggningar så det fanns många frågor gällande det.
Dag 1 besökte vi Marselisborg reningsverk i Aarhus som är i storleksordning ca 10 ggr större än vårt reningsverk i Lidköping. Vi gick igenom alla stegen i reningsprocessen från försedimentering till sista sandfiltren , samt hur de rötar slammet och använder den gas som bildas till att producera värme och el.

Dag 2 besökte vi Egåå reningsverk, 100 000 pe, och ca 2 ggr större än vårt avloppsreningsverk, och ett mindre verk än Marselisborg men med snarlik process. Egåå reningsverk används ofta som testanläggning av Aarhus Vand. Här provas processer och utrustning innan man vågar gå vidare och implementera det på Marselisborg reningsverk. Här hade man bla satsat på förfilter (Salsnes) istället för försedimenteringsbassänger. Vi har tidigare studerat dessa filter i Norge som ett alternativ till Ängens ARV. På Egåå reningsverk verkade dessa filter fungera bra, dock hade de haft problem med pumpningen, vilket de nu hoppades ha åtgärdat med nya pumpar. Anammoxprocessen hade de även testat både på Egåå och Marselisborg, men vid planerande av ett nytt gemensamt avloppsreningsverk så såg dom inte att det var en process som de skulle satsa på igen.

På bilden syns större delen av deltagarna under dessa dagar, Lidköpings kommun Vatten Avlopp, Kalmar Vatten AB, och Danska Ambassaden samt vår guide på Aarhus Vand.

Tillsammans med Danska ambassaden kommer Aarhus Vand och Lidköping och Kalmars kommuner fortsätta samverka och utbyta erfarenheter framöver, vi ser fram emot att träffas igen till hösten

VA-dagar i Ängelholm

I början av maj var några från Lidköpings Kommun i Ängelholm på VA dagar. Detta arrangerades av VA-teknik Södra som ett samarbete mellan Företag, Offentlige Sektor och Universitet och Högskolor.

VA-teknik Södra har tre olika fokusområden

  • Framtidens avloppsvattenrening – Framtidens avloppsreningsverk är energiproducerande, klimatanpassade och släpper ut mindre klimatgaser. Verken ska samtidigt leva upp till skärpta krav för kväve, fosfor och organiska mikroföroreningar.
  • Energi& Resurshushållning – Utökad energi och resurshushållning är centrala utmaningar för den framtida avloppstekniken och reningsverken för inte orsaka utsläpp av klimatgaser utan syftet är att spara energi och resurser.
  • Klimat Samhälle Vatten – Samhällets vattenförsörjning, dagvatten- och avloppshantering ska anpassas till ett ändrat kliat och till städernas förändring. Behovet att se VA-tekniken som en aktiv del av denna utveckling är stort.

Industridoktorand Sofia Högstrand presenterade LIWE LIFE projektet, med fokus på fosforåtervinningen. Att rena bort fosfor ur avloppsvatten med så liten kemikalieförbrukning som möjligt är målet för anläggningar som använder biologisk fosforavskiljning (Bio-P). Bio-P ger förutsättningar för att återvinna fosfor i en ren fraktion, så kallad struvit, vilket kommer att studeras inom LIWE LIFE-projektet

Amanda Andersson, processingenjör från Lidköpings Kommun ska tillsammans med GRYAAB, som också är en part i VA-teknik Södra, vara med och ta fram ett koncept som heter Energibanken. Detta går ut på att hitta möjligheter till energieffektivisering av avloppsreningsverk, pumpstationer och ledningsnät. Det ska börja med att utlysa ett examensarbete där en student får titta över behovet och finna förbättringar med avseende på energiförbrukning. Tanken med projektet är att det så småningom ska leda fram till en kunskapsbank där man samlat information om möjliga förbättringar inom energiförbrukning.

Workshop på Tekniska verken

Den 14e mars hölls en workshop på Tekniska verken  i Linköping, om ämnet ”Ozonering för avancerad avloppsvattenrening”.

Workshopen anordnades av projekten, CWPharma, LIWE-Life samt BONUS CLEARWATER  tillsammans med företag och organisationer som är kopplade till projekten, Lunds Universitet, Aarhus University (DK), Kompetenz Zentrum Wasser Berlin, KWB, (DE), VA-teknik Södra, Länsstyrelsen i Östergötland, VA-kluster Mälardalen.

På bilden ser ni Pernilla Bratt VA-chef presentera Ängens ARV och LIWE LIFE projektet.
Dagen innehåll flertalet presentationer på området ozonering, och avslutades med en rundtur på Tekniska verkets ozoneringsanläggningen.