Beviljat prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för Lidköpings nya reningsverk

Den andra oktober skickade Vatten och avlopp in en överklagan till Mark- och miljööverdomstolen gällande domen i den lägre instansen om ledningsdragning och utsläppsrätter för ett nytt reningsverk i Lidköping. Sent i går kom beskedet om beviljat prövningstillstånd.

Det är en glädjens dag på kommunens Teknisk Serviceförvaltning. Under ett drygt halvår har man levt med den dom från Mark- och miljödomstolen som allvarligt hotade att äventyra projektet, både kostnadsmässigt och ur miljösynpunkt.

Överklagandet som det framställts avser framför allt den del av tillståndet där mark- och miljödomstolen föreskrivit att det nya avloppsreningsverkets utsläppspunkt ska anläggas norr om hamnbassängen, det s.k. vändjacket. Lidköpings kommun vill att utsläppspunkten från det nya avloppsreningsverket ska anläggas norr om Ågårdsbron och att utsläppet av det renade avloppsvattnet får ske i Lidan.

– Vi har fått igenom samtliga punkter för prövning och enligt tillståndet så föreligger särskilda skäl att lyfta frågan som kan bli prejudicerande och ligga som vägledning inför framtida beslut i dessa instanser. Det är ett mycket välkommet besked och det är en helt fantastisk känsla. En skön medgång i detta läge. Inte bara för oss utan för VA-branschen och kommunpolitiken i hela Sverige, förklarar Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun.

En viktig fråga i prövningen har varit den om miljökvalitetsnormer i vatten som skulle innebär stora problem för många kommunala avloppsreningsverk, inte minst de med växande tätorter där expansionen kan bli svår att genomföra. Frågan blir i slutändan vem som kommer att kunna bygga alls, med de krav som ställs enligt domen från 12 juni i år.

Nu när Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd skickar domstolen överklagandet till motparten för att denne ska få tillfälle att bemöta det som sägs i överklagandet. Motpartens synpunkter skickas härefter till den som överklagat. Därefter följer en arbetsprocess med frågeställningar, förtydliganden, och yttranden.

Målet kommer att avgöras antingen genom att Mark- och miljööverdomstolen håller sammanträde/huvudförhandling där parterna får tillfälle att muntligen lägga fram sina synpunkter inför domstolen, eller genom föredragning där en jurist vid mark- och miljööverdomstolen redogör för fakta i målet och för vad parterna har framfört.

Mark- och miljööverdomstolen har som målsättning att avgöra merparten av sina mål inom sex till nio månader efter att de kom in till domstolen. Den aktuella förhandlingen kan dock komma att dra ut på tiden med tanke på domens karaktär och vikt för miljö och framtida vattenrening i Sverige. Om allt går som det är tänkt så är förhoppningen att ett domslut kan finnas på plats inom ett år.