Lidköpings överklagande till Mark- och miljööverdomstolen uppmärksammas inte bara i Sverige

Sedan vi skickade in vårt överklagande till Mark- och miljööverdomstolen har vi blivit kontaktade av kollegor i branschen, tjänstepersoner på myndigheter m.fl. som uttrycker sin tacksamhet över att vi driver ärendet till högsta instans.

Det har skrivits, inte bara i lokalpressen, utan även i den största branschtidningen Cirkulation:s senaste nummer. Vi har också varit inbjudna som talare på två webbinarier för att informera om tillståndsprocessen. Det första var i bio-P- nätverket i Sverige. Det andra var arrangerat av Kunskapzentrum Wasser Berlin och nådde även internationella åhörare. Gemensamt för de åsikter som kommer upp under mötena är oron för den strikta tolkning av vattendirektivet som gör det mycket svårt, kanske omöjligt, att flytta utsläppspunkten från ett avloppsreningsverk till en annan vattenförekomst.

Detta är mycket bekymmersamt för nyetableringar av verk eller om man skulle vilja lägga ner mindre verk och dra avloppsvattnet till ett större avloppsreningsverk, som då behöver ett utökat tillstånd. Något våra kollegor i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA fått erfara då de fick nej på sin ansökan om att lägga ner två reningsverk och avleda spillvattnet till ett tredje (läs mer www.nsva.se). NSVA har överklagat beslutet, vilket vi ser positivt på då det visar på att det är fler kommuner som reagerar på tolkningen och visar på konsekvenserna av tolkningen av vattendirektivet.

Vidare delar många vår åsikt om att vi fått för långtgående villkor avseende att avancerad läkemedelsrening ska vara installerad redan från driftsstarten av Ängens avloppsreningsverk. De pilotförsök och förstudier som genomförts inom Sverige och EU visar att tekniken behöver utvecklas ytterligare innan det är lämpligt att föreskriva villkor om att tekniken ska införas. Vi har haft underhandskontakt med Mark- och miljödomstolen och fått information om att vi möjligen kan få svar i slutet av november huruvida vi får prövningstillstånd eller inte.