Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen

Vi är nu tillbaks efter semestrarna och inleder hösten med att komplettera överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen. Kanske inte den höststart vi tänkt oss men nu fokuserar vi på uppgiften! Vi har engagerat Susanne Åberg Witt-Ström från Alrutz advokatbyrå för att bistå oss i arbetet. Susanne har lång erfarenhet av miljöjuridik samt att driva mål till högsta instans. Den 2 oktober 2020 ska vi skicka in handlingarna till domstolen.

Dessa punkter kommer vi att överklaga

Enligt den dom från Mark- och miljödomstolen, som vi nu överklagar, ska utsläppspunkten för det renade avloppsvattnet förläggas till Lidans mynning i Vänern, norr om det så kallade vändjacket. I ansökan var vårt förstahandsalternativ att utloppet skulle ske i Lidan, ca 2 km uppströms. Detta medför stora merkostnader i projektet, i storleksordningen ca 100 mkr, för ledningsdragningar genom staden ner till hamninloppet. Vi skärper nu våra argument och tar fram mer material för att visa att den utsläppspunkt i Lidan vi föreslaget är acceptabel. T.ex. så har vi under sommaren tagit prover på bakterier i Lidan samt i utgående vatten från avloppsreningsverket för att ha som underlag för bedömningar av risken för smittspridning. En annan avgörande fråga är risken för ammoniakbildning, där vi också tar fram mer underlag.

Vi kommer även att överklaga domen med avseende på att läkemedelsrening ska vara installerad från driftstart. I ansökan åtog vi oss att installera denna om den yrkade utsläppspunkten i Lidan accepterades. I annat fall innebär den fördyrande ledningsdragningen genom staden att det inte finns ekonomiskt utrymme att installera detta reningssteg från starten. Vi fick inte gehör för detta utan är nu som första avloppsreningsverk i Sverige ålagda att installera detta reningssteg från start.

Detta händer nu

När ett mål ska tas upp i Mark- och miljööverdomstolen kan man förenklat säga att det sker i två steg.

För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning krävs det ett så kallat prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan endast ges om

  • det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande,
  • behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt,
  • är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor,
  • eller att det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid Mark- och miljööverdomstolen igenom alla handlingar i målet och föredrar sedan målet muntligt för tre domare. Domarna prövar därefter om det finns skäl att bevilja prövningstillstånd. Om Mark- och miljööverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast.

Vår förhoppning är naturligtvis att Mark- och miljööverdomstolen medger prövningstillstånd och vi förväntar oss besked om detta innan jul 2020. Mark- och miljööverdomstolen kan välja att ge prövningstillstånd för alla punkter vi överklagat eller så har de möjlighet att bara ta upp vissa punkter till prövning. Om vi får prövningstillstånd får man räkna med en handläggningstid hos Mark- och miljööverdomstolen på cirka ett år. Detta innebär i sin tur att det kan dröja tills årsskiftet 2021/2022 innan vi har ett slutgiltigt tillstånd.

En överblick över hur tillståndsprocessen framskridit så här långt för prövningen enligt 9 kapitlet (miljöfarlig verksamhet) samt 11 kapitlet (vattenverksamhet)i Miljöbalken. Parallellt med ovanstående prövningar pågår även en prövning enligt kulturmiljölagen (KML) hos Länsstyrelsens kulturmiljöenhet avseende påverkan på fornlämningar i Lidan vid ledningsdragningar.