Lidköping Vatten-Avlopp överklagar dom från Mark och miljödomstolen

Den 12 juni kom domen som gäller byggnation av det nya avloppsreningsverket, Ängens ARV, krav på utsläpp, samt utsläppspunkt av renat avloppsvatten i Lidan. Den var inte alls vad man hoppats och förväntat sig på Lidköpings Vatten-Avlopp.

Det färdiga avloppsreningsverket vid Ekestubben/Kartåsen

Vi har fått igenom mycket. Bland annat får vi bygga verket, Ängens ARV, vid Ekestubben/Kartåsen, som vi ville. Vi får anlägga Ängsbäcken och biogasanläggningen för att behandla slam var inte heller några problem, säger Eva Labecker, projektingenjör på Vatten-Avlopp.

Med utsläppsrätten i Lidan är det värre och Mark och miljödomstolen pekar bland annat på halterna av ammoniak för att avslå begäran om utsläpp i Lidan, mellan gångbron och Ågårdsbron. I sitt beslut hänvisar man också till ett gammalt förslag om ledningsdragningar på Lidans botten ut i Vänern. Förslaget fanns med i ett tidigt skede i planeringen och slängdes i papperskorgen av projektledningen.

Pernilla Bratt är VA-chef på Lidköpings kommun

Det är inte realistiskt. Vi har tekniska utmaningar redan med att lägga ner de 400mm ledningar som ska gå på botten TILL verket. Att därtill lägga ner ytterligare en ledning på 1000mm är helt orealistiskt och borde inte vara med i resonemanget, för att inte tala om kostnaden, förklarar Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun.

Utsläppspunkter för renat avloppsvatten enligt olika yrkanden

Det enda alternativet till att släppa ut det rena vattnet i Lidan är att gräva ned ledningarna genom staden till den punkt för utsläpp som domen beviljar, i hamnbassängen, norr om det så kallade vändjacket. Även detta medför en kostnadsökning som projektet anser vara helt omotiverad. Detta är också vad en av domstolens särskilda ledamöter och sakkunnig skriver när hen resonerar om påverkan kontra samhällsnyttan. Detta visar också på en oenighet i domen gällande utsläpp av det renade vattnet direkt ut i Lidan.

Alternativa ledningsdragningar med kostnader

Vad händer nu? Jo, Den 24 juni hade Teknisk servicenämnd ett extrainkallat möte där det fattades beslut om att överklaga domen från mark- och miljödomstolen. Fredagen den 3 juli ska ansökan om överklagan vara inne och direkt efter semesterperioden kommer Vatten-Avlopp sätta sig ner med en jurist för att gå igenom materialet. Man kommer ta fram en plan för hur och på vilket sätt man ska ta sig an domen för att få fram ett slagkraftigt dokument som på ett otvetydigt sätt visar på fördelarna med avloppsreningsverket i sin helhet. Med sina miljömässigt otvivelaktiga fördelar för en hållbar samhällsutveckling är detta en verkligt viktig fråga, inte bara för Lidköping utan för hela Sverige.

Detta beslut, om det skulle vinna laga kraft, skulle kunna få stora konsekvenser på hela Sveriges VA-bransch och domen följs med stort intresse av Naturvårdsverket, VA- branschen samt Svenskt Vatten, avslutar Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun

Läs domen i sin helhet. (ligger under misc)