Jordnära rapport om mikroplaster i Lidköpings vattenflöden är klar

Namnet på den nyligen utkomna rapporten är Mindre mängd mikroplast till Kinneviken – Kartläggning av flöden av mikroplast i vatten från Lidköpings tätort, och syftar till att kartlägga flöden av mikroplaster från Lidköpings tätort till Kinneviken i Vänern. Det är Lidköpings kommun som har initierat kartläggningen med stöd från Naturvårdsverket.

Uppdraget har utförts av Jordnära miljökonsult AB, i samarbete med Örebro universitet, Institutionen för natur och teknik, Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (nedan kallat Örebro Universitet) och Eurofins Environment Testing Sweden AB.

Kinneviken, som är en vik i södra delen av Vänern, är Lidköpings allmänna huvudvattentäkt för dricksvatten och har därmed ett mycket högt skyddsvärde. Genom att långsiktigt arbeta för god vattenkvalitet i Kinneviken och Vänern säkerställer man flera samhällsekonomiska värden, såsom tekniska värden, naturvärden och sociala värden. I undersökningen har halter och mängder av mikroplast i de huvudsakliga vattenflödena inom Lidköpings tätort provtagits; ytvatten i Lidan och tre bäckar, dagvatten i utvalda dagvattenledningar samt avloppsvatten in till och ut ifrån avloppsreningsverket.

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastpartiklar, mindre än fem millimeter i diameter. De kan antingen bildas då plastföremål och plastskräp slits och bryts sönder i naturen, eller ingå i olika industri- och hushållsprodukter såsom mikroplastkulor som används i färg eller vid blästring, i polerande tandkräm, disk-, tvätt- och rengöringsmedel och i konstgräsgranulat. Fibrer av mikroplast kan även lossna vid tvätt av syntetiska textilier, såsom t ex fleece eller mikrofibertextilier. Gummipartiklar som bildas vid däckslitage och som sprids i luft och med dagvatten från trafikerade områden kan också räknas som mikroplaster.

Provtagningsplan med provpunkter för kartläggning av mikroplaster i vatten i Lidköpings tätort. Röda punkter markerar provtagning i spillvatten, blå punkter markerar provtagning i recipientvatten dit dagvatten leds och gröna punkter representerar provtagning i dagvatten (Kartunderlag: ©Lantmäteriet, 2020).

En betydande mängd mikroplaster, uppskattat till ca 1,4 ton, förs årligen ut till
Kinneviken i Vänern via flöden som mynnar vid Lidköpings tätort. Merparten (90-99%)
härrör sannolikt från källor inom själva Lidköpings tätort, och 1-10% från uppströms
källor. När Lidan passerar Lidköpings centrala delar ökar antalet mikroplaster med upp till 100 gånger fler partiklar i utloppet jämfört med uppströms tätorten. Förutom Lidan utgör bäckarna
Toftabäcken, Svartebäcken och Brantabäcken relativt sett stora transportvägar för mikroplast.

De två enskilda verksamheter som undersökts, utgående vatten från avloppsreningsverket och
dagvatten från värmeverket, bidrar båda med relativt stora mängder mikroplast. I det renade
vattnet från avloppsreningsverket finns en stor mängd fibrer som är förhållandevis små och lätta
och som därför kan transporteras relativt långt ut i Kinneviken

T.vä Den stora högvolymspumpen, ca 1,6 m lång, består av en motor placerad högst upp, följt av ett intag för vatten, en filterstack med plats för tre filter, och en elektromagnetisk flödesmätare längst ner som mäter vattenvolymen med hög precision. T.hö Den lilla högvolymspumpen är utrustad med samma filterstack som den stora pumpen och en ram som gör att den kan placeras på botten i grundare vattendrag.

De typer av plast som hittats i flest prover och i störst mängder är polystyren, PVC och PET.
Gummipartiklar förekommer i stor andel och visar på att trafiken är en stor källa till mikroplast
i miljön inom Lidköpings tätort.

Följ länken för att hitta rapporten: angensarv.se/liwe-life/publikationer