Mark och miljödomstolen leder förhandlingar om Ängens ARV i Lidbeckska huset

Torsdagen den 12/3-2020 var det äntligen dags för domstolsförhandling för det nya reningsverket Ängens Arv. Vi har tidigare skrivit om hur vi drog tillbaka tre separata ansökningarna och samlade dem i en gemensam ansökan. Dessa ansökningar, Reningsverket med utsläpp av avloppsvatten vid utsläppspunkt i Lidan, nedläggning av ledningar i Lidan, samt anläggande av ängsbäcken och övriga ledningar från reningsverket till utsläppspunkten i Lidan, slogs samman för att tydligare kunna framföra miljövinningen med projektet ur ett helhetsperspektiv. Den här gemensamma ansökan författades under våren 2019 och lämnades in till mark- och miljödomstolen i juni 2019. Nu nio månader senare var det alltså dags för domstolsförhandling.

Själva förhandlingen skedde i Fullmäktigesalen i Lidbeckska huset i Lidköping och leddes av representanter från mark- och miljö-domstolen. Lidköpings kommun är den sökande i ärendet och länsstyrelsen tillsammans med miljö-hälsa är remissinstanser och motparter.

Förhandlingarna inleddes med att Lidköpings kommun berättade om bakgrund och syfte med projektet. Målet är att etablera en energi- och klimat-smart verksamhet som ska ligga i framkant med återvinning av näringsämnen samt avskiljning av mikroföroreningar. Detta ska göras med en tekniskt och pedagogisk genomtänkt anläggning med möjlighet till flexibilitet utav driftsätt.

Där av sammanfattas projektets tema bra utav miljöbalkens huvudsyfte:

”att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”

På denna bild visas förstahands yrkandet för ledningsdragningen där blå och grön linje är ängsbäcken och utloppsledningen och röd linje är ledningsdragningen till reningsverket.

Därefter redovisades det för olika miljökonsekvenser och försiktighetsmått. Några exempel på dessa är luktstörningar som kan uppstå från reningsverk och slamhantering, risk för spridning av smittoämnen och geotekniska risker. En del som utretts omfattande är i hur stor utsträckning utgående avloppsvatten påverkar miljöstatusen i den delen av Lidan som är tänkt att bli recipient för det nya reningsverket. Inte minst eftersom Lidan redan har klassningen ”måttlig status” på grund av övergödning. Om statusen skulle komma att försämras finns risk att ekosystemet och fiskbeståndet i Lidan kan komma att påverkas. Med hänsyn till detta är det viktigt att kunna säkerställa och redovisa att Ängens ARV kan rena avloppsvattnet i den utsträckningen att miljökvalitetsnormerna i Lidan inte blir äventyrade.

Denna bild visar hur Ängens Arv nyttjar energi och bidrar till ett bättre klimat ur ett större helhetsperspektiv

Vidare fortsatte förhandlingarna med redovisning för den ansökta verksamheten där mer detaljerade utföranden och tillvägagångsätt presenterades, så som arbetet bakom valet av lokalisering till platsen och reningsverkets tekniska utformning. Även alternativ för ledningsdragning och utsläppspunkt presenterades med tillhörande utsläppsvärden.

Dagen avslutades med en syn på området där verket ska ligga och på föreslagen ledningsdragning och utsläppspunkt i Lidan.

Kommunen hoppas nu på att mark och miljödomstolen fattar beslut att godkänna enligt sökandens förslag. Det innebär tydliga riktlinjer för tidsplanen för att bygga det nya verket med önskad ledningsdragning och utsläppspunkt, samt att tillståndet för det gamla reningsverket upphävs när det nya tas i bruk. Kommunen vill också att den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen godkänns.

Domen förväntas tillkännages inom två månader från förhandlingsdatumet.