Erfarenhetsutbyte mellan Sverige och Danmark.

I början på mars var Dan Nerén och Sofia Wigen från Danmarks ambassad på besök i Lidköping. Danmarks ambassad arbetar aktivt med att främja erfarenhetsutbyte mellan kommuner och företag i Sverige och Danmark för att främja en hållbar utveckling inom VA-sektorn. Av denna anledning besöktes Lidköpings kommun för att diskutera potentiella framtida synergier mellan Lidköping och Danska aktörer.

Som en del i detta erfarenhetsutbyte var Lidköpings Kommun, Vatten-Avlopp, tillsammans med Kalmar Vatten AB, inbjudna till Aarhus Vand i Aarhus, Danmark, för en två dagars sammankomst för att ta del av Aarhus Vands arbetet med bl a energi effektivisering, fosforåtervinning samt hur de arbetar med upphandlingsprocessen. Under dessa dagar fick vi se deras fosforåtervinning som nu är i drift på två av deras reningsverk.

Fosforn som återvinns säljs vidare för att hamna på åkermark som gödningsmedel.

Vi fick även ta del i hur de arbetar med övervakning, styrning och optimering av sina reningsverk. De har lagt ner mycket arbete med att energioptimera sina processer och även ta till vara den energi som bildas t ex vid rötning för att få energineutrala anläggningar eller t o m energi positiva anläggningar. Danmark har betydligt lägre energiförbrukning på sina anläggningar än vad vi har i Svenska anläggningar så det fanns många frågor gällande det.
Dag 1 besökte vi Marselisborg reningsverk i Aarhus som är i storleksordning ca 10 ggr större än vårt reningsverk i Lidköping. Vi gick igenom alla stegen i reningsprocessen från försedimentering till sista sandfiltren , samt hur de rötar slammet och använder den gas som bildas till att producera värme och el.

Dag 2 besökte vi Egåå reningsverk, 100 000 pe, och ca 2 ggr större än vårt avloppsreningsverk, och ett mindre verk än Marselisborg men med snarlik process. Egåå reningsverk används ofta som testanläggning av Aarhus Vand. Här provas processer och utrustning innan man vågar gå vidare och implementera det på Marselisborg reningsverk. Här hade man bla satsat på förfilter (Salsnes) istället för försedimenteringsbassänger. Vi har tidigare studerat dessa filter i Norge som ett alternativ till Ängens ARV. På Egåå reningsverk verkade dessa filter fungera bra, dock hade de haft problem med pumpningen, vilket de nu hoppades ha åtgärdat med nya pumpar. Anammoxprocessen hade de även testat både på Egåå och Marselisborg, men vid planerande av ett nytt gemensamt avloppsreningsverk så såg dom inte att det var en process som de skulle satsa på igen.

På bilden syns större delen av deltagarna under dessa dagar, Lidköpings kommun Vatten Avlopp, Kalmar Vatten AB, och Danska Ambassaden samt vår guide på Aarhus Vand.

Tillsammans med Danska ambassaden kommer Aarhus Vand och Lidköping och Kalmars kommuner fortsätta samverka och utbyta erfarenheter framöver, vi ser fram emot att träffas igen till hösten